+371 64807535, +371 64807534

 

Vārda dienu šodien svin: Lilita, Irita, Ita

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „ Priedīte” galvenie darba virzieni 2020./2021.m.g.

Vīzija

Mūsdienu vajadzībām atbilstoša – mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar kreatīvu, saliedētu un uz jaunām idejām vērstu darbinieku komandu, kas iedrošina un rosina izglītojamos izzināt, jautāt, meklēt, eksperimentēt, sadarboties un līdzdarboties.

Iestādes misija

Mūsdienīgā, drošā un attīstošā vidē izglītot atbildīgu, izlēmīgu un apzinīgu bērnu.

Mērķis 
   
Attīstīt aktīvu, patstāvīgu, pašpietiekamu un zinātkāru personību, veicinot katra izglītojamā veselīgas pašapziņas veidošanos un savu spēju apzināšanos, audzināt aktīvu pilsoni sabiedrībā.

Galvenie virzieni

 1. Veicināt izglītojamo izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot pieredzē balstītu, jēgpilnu mācību procesu un dzīves darbības prasmju attīstību.

Plānotais rezultāts:

 • Sadarbība iestādē pa vecuma grupām un jomu pedagogiem,
 • Sadarbība ar novada pirmsskolas iestādēm.
 1. Dabaszinību mācīšanos pilnveidot un organizēt tā. lai ieinteresētu katru izglītojamo pētnieciskiem un eksperimentējošiem izziņas procesiem.

Plānotais rezultāts:

 • Padziļināta izglītojamo interese par dabu, tajā notiekošajiem procesiem,
 • Veicināta emocionāla un saudzīga attieksme pret dabu, dabas un cilvēku mijiedarbība,
 • Rotaļnodarbību plānošana un vadīšana āra vidē (ne retāk kā reizi nedēļā).
 1. Sadarbībā ar kolektīvu un izglītojamo vecākiem turpināt veidot un pilnveidot estētisku, sakārtotu, izglītojamajiem attīstošu un drošu grupas un iestādes vidi.

Plānotais rezultāts:

 • Iekārtota uz izglītojamā attīstību vērsta vide ar aktivitātēm paredzētām zonām,
 • Estētiski un sadarbībā ar izglītojamo gatavotiem materiāliem noformētas telpas,
 • Savas grupas identitāte ( sava “seja”).
 1. Iestādes personāla izglītības kvalitātes sekmēšana atbilstoši novada un iestādes izvirzītajiem mērķiem.

Plānotais rezultāts:

 • Darbinieku labās prakses piemēru popularizēšana,
 • Pieredzes apmaiņa starp kolēģiem,
 • Sadarbojoties ar novada pirmsskolām un pirmsskolu grupām personāla tālākizglītojošu kursu un semināru rīkošana iestādē,
 • Mācību ekskursijas, pieredzes braucieni

Audzināšanas uzdevumi

 1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu- atbildība, godīgums, taisnīgums, centība, laipnība, līdzcietība, savaldība izkopšanu veselīga un aktīva dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.

Plānotais rezultāts:

 • Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana (atbalsts pozitīvai uzvedībai APU programma),
 • Izmantojot literāros darbus, vērtībās balstītu tikumu izkopšana ,
 • Veselīga un aktīva dzīves stila veicināšanas nolūkā regulāri rīkot nūjošanas nodarbības vecākajām un sagatavošanas grupām
 1. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret Latvijas valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības.

Plānotais rezultāts:

 • Organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā-valsts svētki, gadskārtu ieražu svētki,
 • Veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē.
 1. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

Plānotais rezultāts:

 • Kursu, semināru, lekciju organizēšana un līdzdalība,
 • Atbildība par savu darbu un ētikas normu, kā iestādes tēla popularizēšanu sabiedrībā, ievērošana un aktualizēšana darbinieku vidū,
 • Pieredzes apmaiņas braucieni un mācību ekskursijas.
 1. Sekmēt izglītojamā sociālo un emocionālo prasmju attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi mērķtiecīgi attīstot kritisko domāšanu, radošumu un pašizpausmi.

Plānotais rezultāts:

 • Individuāla pieeja izglītojamajam,
 • Izglītojamā novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un spējām,
 • Jēgpilnu nodarbību plānošana un vadīšana atbilstoši izglītojamā interesēm, pieredzei un vajadzībai,
 • Izvērtēts interešu izglītības pulciņu piedāvājums.
 1. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku, vecāku, vietējās sabiedrības mērķtiecīgu sadarbību.

Plānotais rezultāts:

 • Pasākumi kopā ar vecākiem,
 • Sportiskās aktivitātes, talkas ģimenēm,
 • Kopīgi veidotas un rīkotas izstādes, radošās darbnīcas.

Ēdienkarte

edienkarte

Dienas gaita

dienas gaitas