+371 64807535, +371 64807534

 

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „ Priedīte” galvenie darba virzieni 2018./2019.m.g.

Mērķis
   
Attīstīt aktīvu , patstāvīgu , pašpietiekamu un zinātkāru personību, veicinot katra izglītojamā veselīgas pašapziņas veidošanos un savu spēju apzināšanos, AUDZINĀT AKTĪVU  pilsoni sabiedrībā.

Darbības virzieni

-)Veicināt pozitīvu izpratni par pirmsskolas izglītību vietējā sabiedrībā, sadarboties ar izglītojamā ģimenēm, ar pašvaldības organizācijām un skolām,
-) pilnveidojot mācību procesu, Caur vērtību tikumiem, mācīties ieraudzīt izglītojamā sensitīvo   periodu  jaunu zināšanu un prasmju apgūšanai,
-)veidot drošu un attīstību veicinošu  vidi un mācību materiālus, metodiskos līdzekļus izglītojamā pašvadītām mācībām,
-)mācīties organizēt izglītojamā pašvadītu mācīšanos,
-)motivēt pedagogus pilnveidot profesionālās prasmes, savā darbā plašāk  izmantot informāciju tehnoloģijas,
-) analizēt un sabalansēt izmaksas iestādē , to lietderīgumu, veikt materiāli tehnisko resursu izpēti,
-) regulāri uzlabot iestādes materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru.

GALVENIE UZDEVUMI
-)Sekmēt kompetenču pieeju mācību saturā, veicot izmaiņas mācīšanas pieejā, vērtēšanā, galveno uzmanību pievēršot izglītojamā sensitīvajam periodam,
-)veidot labvēlīgu mācību vidi mācību satura apguvei,

-)īstenot pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, organizēt kursus un pieredzes apmaiņas atbalsta pasākumus jaunā mācību satura pakāpeniskai ieviešanai,

-)veicināt lielāku vecāku, kā iestādes sniegto pakalpojumu vērtētāju, iesaistīšanu mācību procesā.

________________________________________________________________________________

Ēdienkarte

edienkarte

Dienas gaita

dienas gaitas